Saksliste med saker til årsmøte i SORK onsdag 15. mars kl 19.00

Postet av Sarpsborg og Omegn Rideklubb den 6. Mar 2017

SAKSLISTE årsmøtet i Sarpsborg og Omegn Rideklubb

Onsdag 15. mars kl 19.00 i kafeen i ridehuset på Kalnes

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[1]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, med gruppeårsmeldinger.

Kan leses på denne linken - klikk her

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Resultatregnskap og balanse 31.12.16.pdf

6. Behandle forslag og saker.

a) Priser for leie av ridehuset på Kalnes.

I tillegg til de prisene som ligger på www.so-rk.no innføres en avgift på 50,- pr gang eller 500,- pr år for alle brukere av ridehuset. Innføres fra 1. sept 2017. For 2017 er prisen 200,-.

b) Nedbetaling av lån

Styret foreslår at deler av overskuddet fra 2016 brukes til å slette gjeld.

7. Fastsette medlemskontingent.

Ingen endringer foreslås

8. Budsjett. Forslag til budsjett - klikk her

9. Organisasjonsplan.

Forslag fra styret i SORK. Forslag til ny Org - plan - her

  • I stedet for grenleder med grenutvalg opprettes en sportskomitee som har som ansvar å organisere all konkurranseaktiviteten i SORK.
  • Sportskomiteen består mist av tre personer – fortrinnsvis en fra hver gren der klubben har aktivitet.
  • Leder av Sportskomiteen møter fast i styret med tale, forslags og stemmerett og kan ta med seg fagperson som får tale og forslagsrett i styret når dette er påkrevd.

10. Valg: Valgkomiteens innstilling - klikk her

  • Leder og nestleder
  • 2 styremedlem og 3 varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • Revisor
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. (styret kan få fullmakt til å oppnevne)
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Møtet avsluttes med kåringer av årets rytter i sprang og dressur, samt årets SORKer.

Hilsen

Styret[1] For eksempel skyldig kontingent.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.